Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Имаш Facebook профил? Регистрирай се по-бързо и лесно с него.

Facebook

Ако имаш Facebook профил, пропусни стъпка 2. Потвърждение на профила и се регистрирай лесно и удобно. Просто използвай бутона в ляво.

1. Регистрация
2. Потвърждение
3. Успешна Регистрация
1

Лични данни

2

Настройки на профила

3

Въведи кода от картинката 

captcha image

тук:

4

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ SLIDES.BG

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора, съгласно който Любомир  Божидаров Стоянов и Георги Сергеев Ангелов от една страна, наричани по-долу за краткост ДОСТАВЧИК предоставят онлайн и достанционно услуги посредством своя SLIDES.BG на всеки потребител на Уебсайта, наричан по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

 

1.     ДЕФИНИЦИИ

"База данни“ - съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, в случая ресурсите на SLIDES.BG.

 

„Браузър“ (Browser)софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

 

"Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е самостоятелна или изградена от части.

 

“Кукита” (Cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

 

Парола“ - код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил.

 

„Потребител“ – всяко физическо и/или юридическо лице, което

 

„Потребителско име“ - уникална поредица от букви, цифри и или други специфични символи, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите.

 

„Потребителски профил“ - обособена част от Уебсайта SLIDES.BG, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на ДОСТАВЧИКА.

 

„Потребителско съдържание” - всеки документ, изображение, текст, снимки, или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на slides.bg с цел да бъде достъпно за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

 

"Сървър" - устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

 

"Уебсайт" (Website) - сбор от свързани уеб страници, снимки, видеосъдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа.

 

Уебсайтът slides.bg/SLIDES.BG (http://slides.bg) - уебсайт, собственост на ДОСТАВЧИКA, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят продукти и услуги, указани в настоящите Общите условия.

 

„Уеб указатели“ (Web beacons) - файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).

 

Електронна препратка“ (Hyperlink) - електронна връзка от една уебстраница към 1) други уебстраници в същия уебсайт или 2) уебстраници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.

 

"IP Адрес" (IPaddress) - идентификационен номер, зададен на устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, които участват мрежа, използваща InternetProtocol (IP) по начин, който позволява проследяването им в интернет.

 

 

2.           ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СКЛЮЧВАНЕ

2.1.        ДОСТАВЧИКЪТ чрез Уебсайта slides.bg предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при спазване на изискванията определените в тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2.        ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, чрез Уебсайта част от услугите, без да е необходима предварителна регистрация и определена част, само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил.

2.2.1.             Услуги без регистрация

2.2.1.1.  Разглеждане или търсене и получаване на достъп до информация под формата на документи, изображения, текст и други, разположени на Уебсайта slides.bg, и/или

2.2.1.2.  Други услуги, предоставяни на нерегистрирани потребители чрез Уебсайта slides.bg.

2.2.2.     Услуги, предоставяни само след регистрация и създаване на потребителски профил:

2.2.2.1.  добавянето, редактирането, коментирането, данлоудването на документи, изображения, текст и други, разположени на сървърите на Уебсайта на slides.bg,

2.2.2.2.  услугите по предоставяне на свободно дисково пространство на сървър на ДОСТАВЧИКА, на което ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да публикува и съхранява информация във форма на документи, изображения, текст и други,

2.2.2.3.  изграждането на потребителски профил по определен начин регламентиран от ДОСТАВЧИКА,

2.2.2.4.  използването на системата за размяна на електронни съобщения между потребителите,

2.2.2.5.  Други услуги, предоставяни на регистрирани потребители чрез Уебсайта slides.bg.

2.3.         Настоящите Общи условия се прилагат за уреждане отношенията, както с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта slides.bg, така и за уреждане на отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта SLIDES.BG.

2.4.         Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес http://blog.slides.bg/terms-of-service / по начин, който позволява неговото съхраняване, тълкуване и възпроизвеждане. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта slides.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта slides.bg, както и чрез натискане на електронна връзка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта slides.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

2.5.        За да може да използва услугите описани в т. 2.2.2. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време в Интернет на страницата http://slides.bg/users/register.  При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото лице, който носи отговорност за предоставяне на неверни данни, както и за всякакви вреди в резултат на използването на уебсайта от страна на малолетното лице, за което отговаря.

2.6.        Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Продължи", ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

2.7.        С регистрирането си, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от ДОСТАВЧИКА услуги.

2.8.        В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

2.9.        Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 2.4. и/или 2.5.

2.10.     Договорът се сключва на български език.

2.11.     Договорът е в сила до преустановяване на ползването на Услугите на Уебсайта slides.bg за нерегистрираните потребители и за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия за регистрираните потребители.

 

3.     РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

3.1.При регистрацията си, ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва избрано потребителско име и парола. Ако потребителското име не се използва от друг потребител в системата на slides.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.2.2.

3.2.ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай, че потребителското име засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. Чрез потребителското име ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до обособена страница от сайта, в която се показва информация за дадения ПОТРЕБИТЕЛ.

3.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да управлява разположено от него на сървър на ДОСТАВЧИКА Потребителско съдържание, да го организира и редактира посредством потребителския си профил.

3.4.Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да регистрира и използва само един активен потребителски профил. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се регистрира под измислено име или под чуждо име.

3.5.При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже регистрацията. ДОСТАВЧИКЪТ може да откаже регистрацията на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни.

 

4.     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да достъпва и използва Услугите, предоставяни чрез Уебсайта slides.bg, при спазване на условията и изискванията за ползване, определени в настоящите Общи условия.

4.2.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

4.3.Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има право да разполага на сървър на ДОСТАВЧИКА само Потребителско съдържание, върху което е носител на авторски права или има правото да го използва и преотдава на валидно правно основание.

4.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да инкорпорира Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта slides.bg, в свои лични уебсайтове, с нетърговски цели. При използване на тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обозначава на видимо място, че източникът на съдържанието е Уебсайтът slides.bg, както и да поставя линк към Уебсайта slides.bg. При използване на тази опция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да внася каквито и да е изменения в Потребителското съдържание, както и не може да използва тази възможност за търговски цели, включително за продажба на реклама, насочена изключително към определено Потребителско съдържание.

4.5.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да прекрати използването на предоставяните от ДОСТАВЧИКА услуги, като прекрати регистрацията си на Уебсайта slides.bg. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като ДОСТАВЧИКА спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, и има право да спре достъпа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ до Потребителското съдържание и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

4.6.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при използване на Уебсайта да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, които:

4.6.1.     Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;

4.6.2.     Са с нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;

4.6.3.     Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;

4.6.4.     Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;

4.6.5.     Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;

4.6.6.     Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е получил изрично съгласие от страна на ДОСТАВЧИКА.

4.6.7.     Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

4.7.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ДОСТАВЧИКА услуги:

4.7.1.     да не извършва действия или бездействия, които нарушават Интернет етиката или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, като:

4.7.1.1.  изпращане на непоискани търговски съобщения,

4.7.1.2.  използуване на техники и средства, които създават условия за принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание

4.7.1.3.  получаване на достъп до чужди права и пароли,

4.7.1.4.  използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация,

4.7.1.5.  извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж,

4.7.1.6.  повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви,

4.7.1.7.  изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол,

4.7.1.8.  посещаването на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт

4.7.1.9.  смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи,

4.7.1.10.               извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

4.7.2.     да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

4.8.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да третира потребителското съдържание на други ПОТРЕБИТЕЛИ в съответствие с настоящите Общи условия и според генерираните от другите ПОТРЕБИТЕЛИ лицензи като автори на съответното Потребителско съдържание.

4.9.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си съгл. т. 3.3. от настоящия договор и да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

 

5.     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

5.1.ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да преодостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен достъп до предлаганите информационни услуги при условия и ред, посочени в настоящите общи условия.

5.2.В случай на неизползване на потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ от последния в продължение на най-малко 100 (сто) дни, ДОСТАВЧИКЪТ има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрият от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. В този случай договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

5.3.ДОСТАВЧИКЪТ има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта slides.bg, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от ДОСТАВЧИКА или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ДОСТАВЧИКА. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта slides.bg, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.

5.4.ДОСТАВЧИКЪТ има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта slides.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица; да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на ДОСТАВЧИКА, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

5.5.ДОСТАВЧИКЪТ има правото без предизвестие да деактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на ДОСТАВЧИКА ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

5.6.ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението да извършват наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.

5.7.ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.

5.8.ДОСТАВЧИКЪТ известява ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта slides.bg, или изпращане на уведомително писмо, на посоченият при регистрацията e-mail адрес или по друг избран от него начин в писмена форма. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има 14-дневен срок, за да се запознае и съгласи с променените Общи условия. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯ не е съгласен, може да изрази своето несъгласие като се свърже с екипът на slides.bg по някой от посочените начини в страницата Контакти намираща се на адрес http://blog.slides.bg/contacts/ . В случай на несъгласие достъпът на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да бъде преустановен без предизвестие от страна на ДОСТАВЧИКА.В този случай договорът ще се счита за прекратен.

 

6.     СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА

6.1.ДОСТАВЧИКЪТ може да спре достъпа до услугите, предоставяни посредством Уебсайта slides.bg, както и до самият Уебсайт при наличието на следните обстоятелства:

6.1.1.     при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);

6.1.2.     за времето за техническа профилактика, за което потребителите се уведомяват предварително;

6.1.3.     при несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от потребителите;

6.2.След отпадане на обстоятелствата по предходната алинея достъпът до информационните услуги се възобновява.

6.3.ДОСТАВЧИКЪТ може да прекрати достъпа до услугите, предоставяни посредством Уебсайта slides.bg, както и до самият Уебсайт при наличието на следните обстоятелства:

6.3.1.     при съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от потребителите или правата и законните интереси на трети лица;

6.3.2.     при прекратяване действието на общите условия;

6.3.3.     при заявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

6.3.4.     при изразено несъгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ с промените в общите условия, отправено до ДОСТАВЧИКА;

6.3.5.     В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок

6.3.6.     В случай на неизползване на потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ от последния в продължение на най-малко 100 (сто) дни,

6.3.7.     В други посочени в закона и в в настоящите Общи условия случаи.

 

7.     ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1.Всички права на интелектуална собственост върху материалите и ресурсите, разположени на Уебсайт включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи извън Потребителското съдържание са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ДОСТАВЧИКА или на съответно лице, преотстъпило правото на ползване на ДОСТАВЧИКА.

7.2.Посредством акта на разполагане на, каквото и да е Потребителско съдържание на Уебсайта slides.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на ДОСТАВЧИКА неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, да го сублицензира за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите и развиване на дейността си, предмет на настоящите Общи условия, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения. Това право се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на ДОСТАВЧИКА, както и в срок от 24 месеца след премахване или изтриването му.

7.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответното Потребителсо съдържание, което разполага на Уебсайта slides.bg по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица. В допълнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в разполаганото от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на Уебсайта slides.bg.

7.4.С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта slides.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на всички останали потребители на Услугите, включително нерегистрирани, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от ДОСТАВЧИКА чрез предоставяните услуги на Уебсайта slides.bg, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения.

7.5.Правото по предходната точка се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на ДОСТАВЧИКА, както и в срок от 24 месеца след премахване или изтриването му. В определени случаи и след изричното съгласие на ДОСТАВЧИКА ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да разположи Потребителско съдържание на Уебсайт под други лицензи като CreativeCommons, което специфично се указва за всяко поставено съдържание. 

7.6.ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява с използването и възпроизвеждането на публикуваното от него Потребителско съдържание от други ПОТРЕБИТЕЛИ на техни лични уебсайтове, при използване на функцията „Сложи в твоя сайт”, предоставена от ДОСТАВЧИКA, включително да предлагат достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

7.7.С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта slides.bg  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на ДОСТАВЧИКA правото да визуализира публикуваните материали в Потребителски профили, създадени от други ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайта slides.bg, на които се визуализира Потребителското съдържание. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че правата по предходното изречение могат да бъдат предоставяни от ДОСТАВЧИКА на определени ПОТРЕБИТЕЛИ, въз основа на постигнато допълнително писмено споразумение между ДОСТАВЧИКА и такива ПОТРЕБИТЕЛИ.

7.8.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта, той следва да изпрати уведомление на следния електронен адрес: contact[at]slides.bg.

7.9.Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:

7.9.1.     Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала - изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен интернет адрес (URL), позволяващ идентификация на Потребителското съдържание от ДОСТАВЧИКА;

7.9.2.     Информация, достатъчна за ДОСТАВЧИКА, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице - като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;

7.9.3.     Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно счита, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;

7.9.4.     Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.

7.10.            В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до ДОСТАВЧИКА със съдържанието и по реда, предвиден в т.6.10. След получаване на уведомлението, ДОСТАВЧИКЪТ го препраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, подал уведомление по т.6.10. и по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

7.11.            При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано Потребителско съдържание на Уебсайта slides.bg нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши право на интелектуална собственост на ДОСТАВЧИКА, ДОСТАВЧИКЪТ имаправото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, ДОСТАВЧИКЪТ има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

 

8.     ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1.ДОСТАВЧИКЪТ полага дължимата грижа за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на участие ПОТРЕБИТЕЛЯ в Програмата и други информационни услуги на ДОСТАВЧИКА, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

8.2.С приемането на тези Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е уведомен относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, и че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор, че е уведомен, че може да упражнява правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с участие в Програмата на ДОСТАВЧИКА, на адреса на ДОСТАВЧИКА.

8.3.С приемането на тези Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява своето изрично съгласие, ДОСТАВЧИКЪТ да обработва неговите лични данни, до които е получил достъп при сключването и изпълнението на договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от ДОСТАВЧИКА и/ или свързани с ДОСТАВЧИКА лица, както и на дружества или институции, за целите на изпълнението на сключения договор и за други законни цели, включително за предлагане на нови стоки и/или услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ и за статистически цели.

8.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява неговите данни да бъдат използвани за цели на директен маркетинг, извършван от ДОСТАВЧИКА. Данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъдат предоставяни или продавани на трети лица. При изрично несъгласие данните му да бъдат използвани за тази цел, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати писменото съобщение на публикуваните на уебсайта и-мейл или адрес на ДОСТАВЧИКА.

8.5.С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от ДОСТАВЧИКА. ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително чрез системата за размяна на електронни съобщения между потребители, инкорпорирана в Сайта, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провеждат анкети и други.

8.6.ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

8.6.1.     Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

8.6.2.     В други посочени в закона случаи.

8.7.ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да позволява на трети страни да показват реклами или набират информация за сайтове, като записват информация от бисквитки или уеб указатели от компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8.8.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies).

 

9.     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1.Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

9.1.1.     преустановяване на дейността на ДОСТАВЧИКА или прекратяване на поддържането на Уебсайта slides.bg;

9.1.2.     взаимно съгласие на страните за прекратяването;

9.1.3.     други предвидени в закона случаи.

9.2.В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, ДОСТАВЧИКЪТ има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство.

 

10.  ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1.            ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на сайта или каквито и да е ресурси, предложени на сайта. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че предоставените услуги са непрекъсваеми и не съдържат грешки.

10.2.            ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услуги и информация, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез slides.bg.

10.3.            Услугите и информацията на Уебсайта slides.bg се предоставят „във вида, в който са” и ДОСТАВЧИКЪТ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради използване на услугите и информацията, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. ДОСТАВИЧКЪТ няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

10.4.            ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез Уебсайта slides.bg.

10.5.            ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира незасегнатостта на Уебсайта slides.bg от компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

10.6.            ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. ДОСТАВЧИКЪТ не отговарят и за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта slides.bg.

10.7.            ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или чрез системата за размяна на електронни съобщения, инкорпорирана в Уебсайта slides.bg. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ДОСТАВЧИКА, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговарят за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

10.8.            ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

10.9.            ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от ДОСТАВЧИКА, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 

11.  ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

11.1.            ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА и трети лица за всички директни и индиректни вреди и пропуснати ползи, включително съдебни такси и адвокатски хонорари, които са резултат от неспазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или лица, за които отговаря, на условията на настоящите Общи условия.

11.2.            ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ДОСТАВЧИКА и за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

11.3.            Задълженията на лицата по настоящата т. 11 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

12.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

12.1.            Всички съобщения и уведомления, която страните си разменят, следва да бъдат писмени. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по телефакс, електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. Писмената форма се счита за спазена и когато ДОСТАВЧИКЪТ постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта slides.bg. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта slides.bg се считат получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

12.2.            Страните декларират, че в случай че клауза от настоящите Общи условия се окаже недействителна, това не води до недействителност на договора или на други негови клаузи. Недействителната клауза ще бъде заместена от приложимите повелителни норми на закона.

12.3.            Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора или отнасящи се до него, както и спорове за попълване на празноти ив договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

12.4.            За неуредените от настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 05.12.2011 г.Защо да се регистрираш?

Регистрацията в сайта става лесно и бързо. С нея ти ще имаш повече възможности, като:

  • Добавяне на презентации и документи
  • Сваляне на презентации, документи и ресурси
  • Добавяне на коментари и оценки
  • Да общуваш с останалите потребители
  • Възможност за заключване на файловете с парола, така, че да контролираш кой ги използва
  • Да имаш своя собствена профилна страница

регистрация за:
SUPERлятна академия 2017 ↴

⇝   30 юни ⦿