Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook
Управление на проекти - Preparation for Success
Официален сайт: www.projecta.bg/lang_bg/
Дата на провеждане: 25.09.2014г. 09:00ч.
Адрес на събитието: ИНТЕРПРЕД СТЦ София

Съдържание

ПЪРВИ ДЕН:

 • Основни понятия и концепции в управлението на проекти
  - Характеристики на проекта
  - Основни роли в проекта
  - Отговорности на ръководителя на проекта по отношение на процесите и екипа
  - Роли в екипа по проекта и необходими умения
  - Модел на зрелост на възможностите за управление на проекти (CMM)
  - Големи проекти и програми
  - Казус 1: Структуриране на работата в един или повече проекти
  - Основни елементи и процеси на управлението на проекти
  - Жизнен цикъл на проекта - стартиране, планиране, изпълнение, контрол, приключване
 • Дефиниране на работата
  - Компоненти на дефинирането на проект
  - Обхват
  - Оценки на високо равнище
  - Допускания и рискове
  - Упражнение: Допускания или рискове
  - Подход на проекта
  - Организация на проекта
  - Упражнение: типични роли в проекта
  - Дефиниция на проекта (проектен документ)
  - Казус 2: Дефиниране на проект
 • Създаване на работен план (може да продължи през втория ден)
  - Преглед на изходната информация
  - Създаване на Структура на работата
  - Казус 3: Изготвяне на Структура на работата
  - Оценка на усилията (обема на работата)
  - Казус 4: Оценка
  - Изготвяне на мрежови график
  - Определяне на ресурси
  - Оценка на продължителността и разходите
  - „Настройка” на плана и добавяне на ключови събития

  ВТОРИ ДЕН:
 • Управление на работния план
  - Общи процеси
  - Сигнали за проблеми с продължителността
  - Да върнем проекта обратно в график
  - Сигнали за проблеми с бюджета
  - Да върнем проекта в рамките на бюджета
  - Сигнали за проблеми с човекодните
  - Техники за управление на работния план – толеранси, придобита стойност, критична верига
  - Казус 5: Проблеми с графика и бюджета
 • Управление на проблемите
  - Техники за анализ на проблемите
  - Варианти за решаване на проблемите
  - Форма за поставяне на проблеми
  - Регистър на проблемите
 • Управление на обхвата
  - Дефиниране на обхвата
  - Техники за управление на обхвата
  - Процедури за промяна в обхвата
  - Форма за искане на промяна в обхвата
  - Регистър на промените в обхвата; управленски резултати
  - Казус 6: Управление на обхвата
 • Управление на човешките ресурси
  - Разработване на план за управление на човешките ресурси в проекта
  - Осигуряване на човешки ресурси
  - Измерване на представянето
  - Освобождаване на човешките ресурси

  ТРЕТИ ДЕН:
 • Управление на доставките в проекта
  - Цикъл на доставките
  - Роля на ръководителя на проекта в управлението на доставките
  - Управление на договори
 • Управление на комуникациите
  - Роля на комуникациите
  - Доклад за състоянието
  - Управление на очакванията
  - Отчитане на състоянието
  - План за комуникациите
  - Казус 7: Управление на комуникациите
 • Управление на документацията на проекта
 • Управление на качеството
  - Казусът качество
  - Характеристики на качеството
  - Планиране на качеството, Осигуряване на качеството, Контрол на качеството
  - Техники за контрол на качеството
  - Техники за осигуряване на качеството
  - Уравнение за стойността на качеството
  - Ползи и разходи, свързани с качеството; Измерване на качеството
  - План за качеството, списъци за проверка, критерии за завършеност и съответствие
  - Казус 8: Управление на качеството
 • Управление на риска
  - Характеристики на риска
  - Идентифициране на рисковете
  - Количествен и качествен анализ на рисковете
  - Реагиране на рисковете
  - Контрол на риска
  - Инструменти за управление на рисковете
  - Упражнение – идентифициране на рискове
  - Казус 9: План за управление на риска
 • Измерване на успеха на проекта – ползи от измерването, основни принципи, измерители
 • Оценка в края на семинара
Покани приятели!
Материали за събитието
Коментари