Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook
Разработване на проекти за финансиране от ЕС
Официален сайт: www.projecta.bg/lang_bg/
Дата на провеждане: 29.09.2014г. 09:00ч.
Адрес на събитието: ИНТЕРПРЕД СТЦ София

Съдържание

ПЪРВИ ДЕН, 9.00 – 17.00

 • Логика на финансовата помощ на ЕС за България. Структурни фондове и Кохезионен фонд;
 • Програми на ЕС за България (2014-2020);
 • Определение за проект, видове проекти, цикъл на проекта;
 • Логика на проекта. Основни елементи и логически връзки между елементите. Тест – елементи на проекта;
 • Анализ на проблемите и възможностите – техники SWOT, мозъчна атака и дърво на проблемите. Упражнение – мозъчна атака и дърво на проблемите;
 • Анализ на целите. Упражнение – дърво на целите;
 • Оценка на алтернативите и избор на проектен подход. Упражнение - оценка на алтернативите и избор на проектен подход.

  ВТОРИ ДЕН, 9.00 – 17.00
 • Целева група и бенефициенти;
 • Формулиране на елементите на проекта;
 • Индикатори – същност, изисквания, видове, работа с индикатори;
 • Допускания;
 • Подход на логическата рамка. Упражнение – формулиране на елементите на проекта и изготвяне на матрица на логическата рамка;
 • План за изпълнение на проекта. Упражнение – изготвяне на линеен график;
 • Бюджет на проекта – същност, изготвяне, разрези, допустими разходи за финансиране от ЕС.

  ТРЕТИ ДЕН, 9.00 – 17.00
 • Упражнение – изготвяне на бюджет;
 • Рискове на проекта – определение, идентифициране, анализ, план за управление на рисковете. Упражнение – идентифициране на рисковете; план за управление;
 • Важни аспекти при разработването на проекти за финансиране от ЕС: концепция, методология, мониторинг, устойчивост, мултипликационен ефект, иновативност, добавена стойност;
 • Формални изисквания при изготвяне и представяне на проекти за безвъзмездно финансиране от ЕС. Разглеждане на конкретен пример – извадка на изискванията;
 • Критерии за оценка на проекти за безвъзмездно финансиране от ЕС. Разглеждане на конкретни примери;
 • Съдържание на проектите за безвъзмездно финансиране от ЕС. Разглеждане и обсъждане на формуляри за кандидатстване;
 • Цялостно представяне на финансирани проекти.
Покани приятели!
Материали за събитието
Коментари