Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook
PMP® Exam Preparation (PMBoK 5)
Официален сайт: projecta.bg
Дата на провеждане: 22.10.2013г. 09:00ч.
Адрес на събитието: Интерпред СТЦ София

Това обучение се организира за осми път от TenStep Bulgaria - регистрирана обучаваща организация за България от Project Management Institute (PMI Registered Education Provider – R.E.P.). Целта на курса е да подготви участниците за явяване на изпит за изключително престижният сертификат по управление на проекти Project Management Professiona (PMP®) на Project Management Institute, САЩ.

Цели
След курса, участниците ще бъдат в състояние:

 • Да прилагат усъвършенствано познание по управление на проекти, базирано на модела на PMBOK® на PMI
 • Да разбират съдържанието и формата на изпитните въпроси
 • Да установят своите слаби области, които изискват допълнителна самостоятелна подготовка
 • Да положат успешно сертификационния изпит Project Management Professional (PMP®)

  Участници
 • Мениджъри и ръководители на проекти, които желаят да получат PMP® сертификат
 • Специалисти, желаещи да усъвършенстват своите знания и умения по управление на проекти
 • Курсът е подходящ и за подготовка за изпит за сертификат CAPM® (Certified Associate in Project Management) на PMI

  Съдържание
  Съдържанието на курса включва деветте области на познание по управление на проекти, съгласно PMBOK®, както и темата за професионалната отговорност на ръководителите на проекти:
 • Project Integration Management
 • Project Scope Management
 • Project Time Management
 • Project Cost Management
 • Project Quality Management
 • Project Human Resource Management
 • Project Communications Management
 • Project Risk Management
 • Project Procurement Management
 • Professional Responsibilities

  За всяка от областите на познание ще бъдат разгледани следните процесни групи:
 • Initiating
 • Planning
 • Executing
 • Monitoring and Controlling
 • Closing

  Метод на обучение
  Методът на обучение ще бъде интерактивен и ще включва:
 • Презентации
 • Групови упражнения
 • Упражнения с примерни изпитни въпроси от всяка област

  Учебни материали
  Всеки участник ще получи презентации и материали за работа по време на курса, включващи:
  • Detailed course slides on each topic
  • Exercises questions and answers
  • Quiz questions and answers on Project Integration; Project Scope Management; Project Time Management; Project Cost Management; Project Quality Management; Project Human Resource Management; Project Communication; Project Risk Management; Project Procurement Management
  • Final quiz package questions and answers
  • Cheat sheets on Project Framework; Integration Management; Scope Management; Time Management; Cost Management; Quality Management; Human Resource Management; Communication Management; Risk Management; Procurement Management


  Продължителност
  Курсът е с продължителност 4 дни, 35 учебни часа (8.75 учебни часа на ден)

  Такса за участие: 795 евро (без ДДС)
  Такса за участие при регистрация до 31 май 2013: 445 евро (без ДДС)

  В цената са включени учебни и работни материали, обяди, кафе-паузи и сертификат.

  Инструктор: Франк Нинов (Frank Ninov), РМР
  Инж. Франк Нинов e сертифициран Project Manager Professional (PMP©) с единадесетгодишен професионален опит по управление на проекти в Германия, реализирал над 150 проекта в областта на изграждането на интернационални мрежи за телекомуникационни оператори и доставка на услуги за корпоративни клиенти в над 65 държави. В момента той е ръководител на проекти при международната компания Reliance Globalcom във Франкфурт на Майн.

  Г-н Франк Нинов е динамичен и атрактивен лектор по управление на проекти, който успешно прилага своя богат практически опит в процеса на обучението.

  Допълнителна информация може да намерите на неговата интернет страница: www.fireframe.eu

  Сертификат
  Всеки участник ще получи легитимен сертификат за 35 контактни часа обучение по управление на проекти. Това е необходимо условие за допускане до изпит за РМР сертификат.

  Работен език: английски (при необходимост пояснения могат да бъдат давани на български език)

  ___________________________________________________________________________

  Какво трябва да знаем за получаването на РМР сертификат

  Предварителни изисквания:
 • За кандидати с бакалавърска или по-висока степен – поне 3 години / 36 месеца опит в управлението на проекти, през които минимум 4500 часа ръководене и направляване на проектни задачи
 • Обучение по управление на проекти: 35 контактни часа

  Такса за изпит (заплаща се директно на PMI)
 • Компютърно базирано тестване – за членове на PMI: $405
 • Компютърно базирано тестване – за нечленове на PMI: $555

  Изпит
 • 200 въпроса с възможни отговори за 4 часа. 25 от въпросите не се оценяват
 • Изпитът е успешен при минимум 106 верни отговора от 175 възможни (61%)
 • За България изпитите се провеждат в Комисия Фулбрайт, София

  Препоръчваме следните стъпки за сертифициране, които да бъдат извършени в рамките на 12 месеца:
 • Подготовка за изпит с преминаването на обучителен курс, организиран от Регистрирана обучаваща организация (PMI Registered Education Provider – R.E.P.);
 • (По желание: придобиване на членство в Project Management Institute – таксата за членство за първата година се приспада от таксата за изпит и новият член получава Project Management Body of Knowledge);
 • Получаване на документ за контактни часове обучение от обучаващата организация;
 • Изпращане на молба за допускане до изпит до Project Management Institute;
 • Получаване на одобрение за явяване на изпит от Project Management Institute и насрочване на дата за изпит (в удобно за кандидата време) в Комисия Фулбрайт, София;
 • Продължаване на подготовката за изпит до датата на изпита.
  _________________________________________________________
Покани приятели!
Материали за събитието
Коментари

Карта с адреса на провеждане