Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Гео Милев

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Слайд 1

Времет о на поет а и времет о в т ворчес т вот о на поет а
Click to edit Master subtitle style
2/24/16

Слайд 2Края на XI X в . – първа За Европа – чет върт на XXв . първот о
десет илет ие на X в . е време на X из к лючит елни промени , мног о по – дълбок и , от к олк от о през к ойт о и да е дру г период от човеш ат а ис т ория к 2/24/16 – з апочва с

Времет о на поет а

Слайд 3

Края на XI X в . – първа чет върт на XXв .


Времет о на поет а

За Бълг ария – г одини на всест ранен въз ход: модерниз ацият а в управленск ат а , ст опанск ат а и духовнат а сф ера дават своит е плодове уск оренит е т емпове на всест ранно раз вит ие из веждат Бълг ария на първо мяст о между балк анск ит е държави2/24/16

Слайд 4

Това се дължи на бълг арск ит е правит елст ва , рък оводени от :

К. Ст оилов / 1 8 9 4 1 899/ 2/24/16

Р. Пет ров / 1 9 0 3 1 908/

А. М алинов / 1 908- 1 91 1 /

Ив . Геш ов / 1 9 1 1 1 91 3/

Слайд 5

Линия на времет о 1 5 яну ари 1 8 9 5 г . раждане

Гео М илев – с емейна с реда

Без на 1 яну ари аз вам, “„ Днес ,с порно5 винаг и к 1 8 9 5 от че от дядо М ильо з апочва рождениет о на Ис у с а Хрис т а в вс ичк о Качес т ва , к в 5 час а . преди пладне ,оит о и дру г ит е от емейс т вот к няз у ванет о с на нег ово о имат , но без с порно в Гео М с ело величес т во Фердинанд,илев с а най - яс но из с т ени , вс ичк Радне М ле раз ароз аг орс к о , ах идва от дядо М ильо. Анас т ас ия Кас абова , “ - Леда М илева подк репяна от мъжа с и М ильо , роди от роче от мъжк и пол. ”
2/24/16 Анаст асия и М ильо

Слайд 6

Гео М илев – ранни г одини
Линия на времет о 1895г . 1900 г.


1907 г.

2/24/16

М алк ият Гео от рано нау чава бу к вит е и може да чет е и рис у ва . Съз дава с и лична библиот ек а и орг аниз ира т еат рални предс т авления . Едва навършил 5 г одини , родит елит е му г о з апис ват в първи к лас по нег ово нас т ояване . На 1 2 г одини пос т ъпва в Ст ароз аг орс к ат а мъжк а г имназ ия , к ъдет о раз вива инт ерес а с и к ъм чу ждит е ез

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Andrey Andreev Добавил:  Andrey Andreev

Дата:  24.02.2016 14:07 Видян:  812

Свален:  9 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Наука

Eтикети:  няма

Лиценз: 

Преди теб прочетоха

Нина Георгиева
тина гълъбова
Иванка Димитрова
Velian Dobrev
Дени Донева