Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Примерен договор - Консултантски услуги

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

ДОГОВОР
0001/XX.XX.2014

Днес, XX.XX.2014 г. в гр. София, между: XXX, адрес на управление: гр.София, ул. XXX, ЕИК XXX, с управител XXX, наричан по-нататък в договора накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и XXX, адрес на управление София, XXX; БУЛСТАТ: XXX, с управител XXX, наричан по-нататък в договора накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ се споразумяха следното: I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) С този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни добросъвестно следните задачи: 1. Да предостави консултантски услуги за XXX, съгласно XXX. Предложението ще бъде изготвено на български език, съгласно XXX. Предложението включва XXX;

2. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готовите текстове и бюджет във формат,
съответно MS Word и MS Excel за съгпасуване;

3. Да отпечата и подготви за подаване изготвеното предложение във вид, описан в Насоките за кандидатстване; 4. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвеното предложение преди обявения краен срок, а именно до XXX 2013 г.; 5. Да оказва необходимите консултации и съдействие във всички фази на процедурата по кандидатстване. 6. Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите и процедурите по предходната
точка. (2) Всички, включително авторските права върху продукта, предмет на договора, преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право, без писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да разпространява резултатите от продукта. II. СРОКОВЕ

Чл. 2 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни задълженията си по предмета на настоящия договор, свързани с XXX, описани в чл.1 в срок до XXX 2013 г. (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съгласуване готовите текстове, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 2 до XXX 2013 г. III. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Чл. 3. (1) За изпълнение на работата по чл. 1, ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, възлизащо на сумата от: XXX лв (XXX лева) без ДДС, платими до XXX месеца след подписване на приемо-предавателен протокол.

(2)
фактури.

Сумата се изплаща по банков път срещу издадени от

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Pavel VL Добавил:  Pavel VL

asd

Дата:  21.01.2014 16:59 Видян:  1296

Свален:  12 Рейтинг:  няма гласове

Категория:  Бизнес

Eтикети:  , , , , , ,

Лиценз: 

регистрация за:
SUPERлятна академия 2017 ↴

⇝   30 юни ⦿