Здравей! Желаеш ли да влезеш или да се регистрираш?
Български English
Facebook

Примерен договор за реклама в сайт

javascript icon

Хей, нашата система установи, че има забрана за изпълнението на JS (JavaScript) на страниците. За да може твоя браузър да показва правилно нашите страници, те съветваме да разрешиш ползването на JS на територията на сайта.

Моля, влез като потребител за да докладваш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш коментар.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оценяваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да оцениш файла.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да докладваш коментари.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Моля, влез като потребител за да добавиш файла към любими.
Нямаш акаунт? Регистрирай се чрез Facebook

Избери размер и цветова схема, след което постави кода в сайта си.

Страница 1

ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМА Днес .................. 20....... г. се сключи настоящият договор между: 1. „Сайт” ООД, регистрирано по ф.д. No ............../................... г., ЕИК: ..........................., със седалище и адрес на управление: гр. ......................................., район „.......................................”, ул. „.......................................” ......................................., представлявано от ......................................., в качеството му на ....................................................................................................................., наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и 1. „Сайт 2” ООД, регистрирано по ф.д. No ............../................... г., ЕИК: ..........................., със седалище и адрес на управление: гр. ......................................., район „.......................................”, ул. „.......................................” ......................................., представлявано от ......................................., в качеството му на ....................................................................................................................., наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от една страна, и Страните се договориха за следното:

I.

ПРЕДМЕТ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК

Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да публикува срещу заплащане на възнаграждение в Интернет сайта ................... рекламни изображения и текстове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията, посочени по-долу в настоящия договор. Чл. 2 Настоящият договор влиза в сила от ................................. г. и има действие за срок от 12 (дванадесет) месеца. ІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламните материали, които желае да бъдат публикувани на сайта ......................... за срока на действие на договора. (2) Рекламните материали следва да бъдат предоставени на електронен носител или

Изтегли целия текст като TXT файл

Информация

Петър Иванов Добавил:  Петър Иванов

Малко от мен за Вас. Интересни материали за училище, и образование.

Дата:  14.05.2012 12:15 Видян:  3238

Свален:  38 Рейтинг:  5 от 1 глас

Категория:  Други

Eтикети:  , , ,

Лиценз: